цифрa / цифрe - chiffre(s)
број(еви) - number(s) - nombre(s)

Cрпски - srpski English français
0 нула zero zéro
1 један   one un / une
2 два   two deux
3 три   three trois
4 четири   four quatre
5 пет   five cinq
6 шест   six "
7 седам   seven sept
8 осам   eight huit
9 девет   nine neuf
10 десет   ten dix

Cрпски - srpski
11 једанаест
12 дванаест
13 тринаест
14 четрнаест
15 петнаест
16 шеснаест
17 седамнаест
18 осамнаест
19 деветнаест
Cрпски - srpski
20 двадесет
30 тридесет
40 четрдесет
50 педесет
60 шездесет
70 седамдесет
80 осамдесет
90 деведесет


Cрпски - srpski English français
100 сто   hundred cent
1 000 хиљада thousand mille
1 000
000
милион million "
1 000
000
000
милијарда billion milliard

Cрпски - srpski English français
1o први / прво / прва first premier / première
2o други / друго / друга second deuxième
3o трећи / треће / трећа third troisième
4o четврти / четврто / четврта 4th quatrième
5o пети / пето / пета 5th cinquième
6o шести / шесто / шеста 6th sixième
7o седми / седмо / седма 7th septième
8o осми / осмо / осма 8th huitième
9o девети / девето / девета 9th neuvième
10o десети / десето / десета 10th dixième


фракција / фракције - fraction(s)

Cрпски - srpski English français
1/2 половина half demi, moitié
1/3 (једна) трећина third un tiers
1/4 (једна) четвртина quarter un quart
% проценат, (oдсто) percent pourcentage
дигитрон, калкулатор calculator la calculatrice